Hore

Najlepšie slovenské masáže

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Verejný internetový portál Cajocky.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) poskytuje pre fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „Objednávateľ“) rôzne služby.
 2. Prevádzkovateľ nie je eskortnou agentúrou a neposkytuje žiadne služby uvedené na portáli Cajocky.sk.
 3. Všetky služby, ktoré poskytuje portál Cajocky.sk, sú služby Objednávateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za cenu, kvalitu, obsah ani dostupnosť služieb.
 4. Objednávateľ vyjadruje súhlas s použitím sexuálne orientovaného obsahu pre osobnú potrebu a súhlasí, že sexuálny orientovaný obsah portálu Cajocky.sk ho neohrozuje, neuráža a nepohoršuje.
 5. Inzerciou možno rozumieť textovú alebo obrazovú informáciu, spĺňajúcu všetky potrebné náležitosti podľa Všeobecných obchodných podmienok a uverejnenú na portáli Cajocky.sk za odplatu.

Článok II.

Objednanie inzercie

 1. Objednávateľ môže vytvoriť inzerát kliknutím na tlačidlo Pridať inzerát, nezávisle od toho, či je alebo nie je prihlásený prostredníctvom svojho užívateľského účtu. V prípade, ak užívateľ nie je prihlásený, proces registrácie sa vykoná v procese pridania inzerátu. Po vytvorení inzerátu sa užívateľovi vytvorí jeho užívateľský účet automaticky.
 2. Kliknutím na tlačidlo „Pridať inzerát“ je Objednávateľ vyzvaný, aby vyplnil formulár.
 3. Formulár obsahuje obligatórne údaje, ktorých vyplnenie je potrebné pre úspešné dokončenie uverejnenia inzerátu na portáli Cajocky.sk.
 4. Obligatórne údaje formulára pre vytvorenie inzerátu: typ registrácie, užívateľské meno, heslo, e-mailová adresa, prezývka, telefón 1, kraj, mesto, pohlavie, dátum narodenia, farba vlasov, veľkosť poprsia, výška, váha, miesto poskytovania služieb, silikóny, masažné služby, tantra masáže.
 5. Okrem obligatórnych údajov obsahuje formulár aj fakultatívne údaje, ktoré Objednávateľ môže vyplniť na vlastnú zodpovednosť: telefón 2, telefón 3, typ postavy, popis o sebe, jazyk, praktiky, extra služby, sadzby, dostupnosť.
 6. Splnením náležitostí inzerátu uvedených vyššie môže Objednávateľ dokončiť proces vytvorenia inzerátu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť registráciu“. Po tomto kroku mu bude na ním uvedenú e-mailovú adresu odoslaný potvrdzovací odkaz, ktorý je potrebné otvoriť.
 7. Po úspešnom vytvorení inzerátu je Objednávateľ povinný pridať fotky zhodujúce sa s osobou uvedenou v inzeráte.
 8. Uverejnenie a aktivácia inzerátu Objednávateľa je podmienená zaplatením ceny tejto služby.
 9. Inzerát Objednávateľa, ktorý nezaplatil členský poplatok, bude umiestnený v spodnej časti web stránky www.cajocky.sk, pričom rozmer plochy takého inzerátu bude menší ako inzerát Objednávateľa, ktorý členský poplatok zaplatil. Objednávateľ, ktorý nezaplatil členský poplatok, nebude mať zobrazované údaje: telefón 1, telefón 2, telefón 3 a popis o sebe, zároveň nebude mať možnosť zakúpiť si doplnkové služby, bližšie upravené v Článku II, odsek 10
 10. Doplnkovými službami, ktoré poskytuje portál Cajocky.sk sú:
  • Slider – nachádza sa v hornej časti stránky a poskytuje najlepšiu pozíciu
  • Banner – je umiestnený po stranách webstránky s väčším rozmerom zobrazenia ako bežný inzerát,
  • Topovanie – služba, ktorá Objednávateľovi zvýhodní zobrazovanie profilu na hlavnej stránke,
  • Inzercia (členské) – 10 a 30 dňová, počas tohto obdobia je Objednávateľov profil zobrazovaný na hlavnej stránke,
  • Kreditový systém – slúži ako platidlo pre všetky služby, cenovo je výhodnejší a poskytuje rôzne bonusy.
 11. Bližšie informácie o doplnkových službách môže objednávateľ nájsť v Menu užívateľa.

Článok III.

Odplata, platobné podmienky, fakturačné podmienky

 1. Cena je fakturovaná na základe cenníka, ktorý je platný a zverejnený na portáli Cajocky.sk. Objednávateľ sa má možnosť s cenníkom oboznámiť až po vyplnení formulára, bližšie uvedeného v Článku II., kliknutím na tlačidlo „Vyberte spôsob platby“. Cenník obsahuje charakteristiku služieb a ich ceny.
 2. Faktúra za služby, ktoré si Objednávateľ objednal, bude vystavená a elektronicky odoslaná. Na výslovné vyžiadanie Objednávateľa je možné faktúru zaslať poštou. Fakturačné údaje tvoria obligatórnu náležitosť objednávky a Objednávateľ je povinný ich vyplniť v objednávkovom formulári. Fakturačné údaje nie sú obsahom inzerátu, slúžia výlučne len na účely fakturácie.
 3. Podmienky, uvedené v Článku III. odseky 1. a 2., platia aj v prípade, ak je Objednávateľom agentúra, avšak agentúra a Prevádzkovateľ sa môžu dohodnúť aj na individuálnej zmluve, vymedzujúcej fakturačné podmienky osobitne od podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach.
 4. Spôsoby úhrady faktúry:
  • bankový prevod na účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,
  • spoplatnenou SMS správou, pričom výška sumy nesmie presiahnuť 20 EUR (dvadsať eur,-),
  • prostredníctvom platobnej brány, poskytujúcej online platby a opakované platby.
 5. Za Okamih úhrady Objednávateľom sa považuje okamih pripísania sumy na účet Prevádzkovateľa.
 6. Aktivácia inzerátu je podmienená úhradou sumy predplatenej služby. V prípade neuhradenia, aktivácia inzerátu nebude možná.
 7. Ak Prevádzkovateľ vykoná zmenu týkajúcu sa cien služieb, zmena nebude mať vplyv na už predtým objednané a uhradené služby počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa platného cenníka, účinného v čase objednania služby Objednávateľom. Okamih objednania služby sa považuje okamih odoslania objednávkového formulára.

Článok IV.

Jednostranné odmietnutie uverejnenia inzerátu Prevádzkovateľom

 1. Prevádzkovateľ má právo na odmietnutie uverejnenia inzerátu, ak
  • Inzerát alebo obsah inzerátu nie sú v súlade s požiadavkami portálu Cajocky.sk,
  • inzerát alebo obsah inzerátu zapríčiňuje rozpor s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ohrozuje verejný poriadok alebo odporuje dobrým mravom,
  • nevhodným obsahom by mohol nastať zásah do práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a tretích osôb,
  • obsah inzerátu obsahuje prvky alebo prejavy diskriminácie, extrémizmu alebo rasovej či náboženskej neznášanlivosti,
  • inzerát alebo obsah inzerátu propaguje iných konkurenčných poskytovateľov rovnakých či podobných služieb,
  • inzerát alebo obsah inzerátu sú fiktívne, vymyslené,
  • fotky, tvoriace obligatórnu súčasť inzerátu, nezodpovedajú osobe uvedenej v inzeráte, porušujú právne predpisy o práve duševného vlastníctva, autorského práva, sú neoprávnene stiahnuté a použité alebo sú vulgárne,
  • inzerát sa týka pracovnej ponuky,
  • ide o inzerciu muža,
  • ide o inzerciu ponuky muža,
  • ide o inzerciu obsahujúcu ponuku viacerých osôb.
 2. V prípade zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, je Prevádzkovateľ oprávnený od takejto zmluvy odstúpiť. Ak však zo strany Objednávateľa medzitým došlo k úhrade za služby a inzerát sa nestal aktívnym, má Objednávateľ právo na vrátenie plnej uhradenej sumy.

Článok V.

Zmeny v obsahu inzercie

 1. Objednávateľ má právo na zmeny v obsahu inzerátu, ak
  • Nastanú zmeny, pričom takto vykonané zmeny musia byť v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ by vykonané zmeny v súlade neboli, má Prevádzkovateľ právo vypnúť zobrazovanie inzerátu na Portáli a Objednávateľ nemá právo na vrátenie sumy za predplatenú službu,
  • zmeny vykoná prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, za ktorých uchovanie a nakladanie s nimi zodpovedá sám Objednávateľ.
 2. Prevádzkovateľ má právo na zmeny v obsahu inzerátu, ak:
  • Obsah inzerátu obsahuje formálne alebo pravopisné chyby,
  • inzerát obsahuje fotografie, ktoré sú vulgárne, rozmazané, nekvalitné alebo s inzerátom nesúvisia a sú nereálne.

Článok VI.

Vypnutie zobrazovania inzerátu a odstúpenie od zmluvy

 1. Prevádzkovateľ má právo počas predplateného obdobia služby odstúpiť od zmluvy a vypnúť zobrazovanie inzerátu Objednávateľa, ak:
  • Bol inzerát vytvorený za účelom podvodu tretej strany,
  • konanie alebo správanie Objednávateľa spôsobuje škodu Prevádzkovateľovi,
  • konanie alebo správanie Objednávateľa spôsobuje škodu iným Objednávateľom alebo ich iným spôsobom obťažuje,
  • Objednávateľ svoj užívateľský účet zrušil prostredníctvom žiadosti o zrušenie inzerátu adresovanej adminovi na e- mailovú adresu admin@cajocky.sk
  • zmeny vykonané Objednávateľom nie sú v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom Objednávateľ nemá právo na vrátenie sumy za predplatenú službu,
  • nastane prípad uvedený v Článku IV., pričom Objednávateľ nemá právo na vrátenie sumy za predplatenú službu.
 2. Objednávateľ má počas predplateného obdobia služby právo vypnúť zobrazovanie inzerátu kedykoľvek bez udania dôvodu prostredníctvom žiadosti o vypnutie zobrazovania inzerátu, adresovanej adminovi na e- mailovú adresu admin@cajocky.sk, pričom Objednávateľ nemá právo na vrátenie sumy za predplatenú službu.
 3. Zrušením užívateľského účtu Objednávateľa počas predplateného obdobia služby bude inzerát automaticky zrušený, pričom Objednávateľ nemá právo na vrátenie sumy za predplatenú službu.
 4. Služby, vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí služby, uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, má Objednávateľ právo pred úhradou tieto služby stornovať.
 5. V prípade, ak po dobu dlhšiu ako 7 dní Prevádzkovateľ nie je schopný poskytovať dohodnutú službu, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť, pričom má Objednávateľ nárok na vrátenie pomernej časti sumy z predplatenej služby.

Článok VII.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Objednávateľa za obsah inzerátu a zodpovednosť za škodu

 1. Objednávateľ plne zodpovedá za obsah inzerátu, vrátane fotografií, ktoré sú jeho súčasťou.
 2. Objednávateľ vyhlasuje, že inzerát a jeho obsah nie sú v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku a jeho uverejnenie neohrozí práva a právom chránené záujmy tretích osôb.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje, že škodu, ktorá vznikla z dôvodu rozporu obsahu inzerátu so Všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi nahradí v plnej výške, pričom Objednávateľ nahradí aj všetky náklady spojené so súdnym konaním alebo konaním pred iným oprávneným orgánom.
 4. Objednávateľ vyhlasuje, že všetky práva, ako aj finančné nároky vyplývajúce z autorských diel a práv príbuzných autorským právam sú uspokojené v plnom rozsahu.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje, že ak na základe jeho inzerátu bude Prevádzkovateľovi uložená sankcia, peňažného alebo nepeňažného charakteru, uhradí ju v plnom rozsahu Prevádzkovateľovi v lehote 30 dní od výzvy zo strany Prevádzkovateľa, pričom prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni doručenia výzvy Objednávateľovi.
 6. Za Objednávateľovu činnosť, prípadne zneužitie služieb, ktoré poskytuje portál Cajocky.sk, či už zo strany Objednávateľa alebo tretích osôb, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť a aktuálnosť údajov o službách v inzeráte Objednávateľa.
 8. Za škody, vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám, v spojitosti s využívaním služieb ako aj v prípade nemožnosti využívania služieb, ktoré poskytuje portál Cajocky.sk, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 9. Za škody, vzniknuté Objednávateľovi, v spojitosti s nefunkčnosťou služby, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 10. Prevádzkovateľ má právo na odstávku technického charakteru, na základe ktorej sa môžu niektoré služby, ktoré poskytuje portál Cajocky.sk, stať dočasne nedostupnými.
 11. Pokiaľ sú inzerátom Objednávateľa porušované práva tretích osôb, plne zodpovedným sa stáva Objednávateľ, ktorý je povinný Prevádzkovateľovi nahradiť všetky škody vzniknuté v súvislosti s konaním v predmetnej veci.

Článok VIII.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Objednávateľa

 1. Prevádzkovateľ má právo upozorňovať a vyžadovať nápravu zo strany Objednávateľa, ktorý svojím konaním porušuje Všeobecné obchodné podmienky a všeobecne záväzné právne predpisy.
 2. Prevádzkovateľ má právo zrušiť a ukončiť poskytovanie služieb pre Objednávateľa, ktorého konanie porušuje Všeobecné obchodné podmienky a všeobecne záväzné právne predpisy, pokiaľ po upozornení zo strany Prevádzkovateľa Objednávateľ toto upozornenie nerešpektuje, pričom Objednávateľ nemá právo na vrátenie sumy za predplatenú službu.
 3. Prevádzkovateľ má právo Objednávateľa, ktorý svojím konaním porušuje Všeobecné obchodné podmienky a všeobecne záväzné právne predpisy vyradiť zo systému, pokiaľ po upozornení zo strany Prevádzkovateľa Objednávateľ toto upozornenie nerešpektuje, pričom Objednávateľ nemá právo na vrátenie sumy za predplatenú službu.
 4. Prevádzkovateľ má povinnosť poskytnúť službu každému, kto splní podmienky podľa Článku II.
 5. Prevádzkovateľ má právo na ukončenie poskytovania služby, pričom je povinný najmenej 7 dní pred dňom ukončenia poskytovania služby na to Objednávateľa upozorniť. Objednávateľ má nárok na vrátenie pomernej časti sumy za nevyčerpané obdobie predplatenej služby.
 6. Prevádzkovateľ má právo meniť Všeobecné obchodné podmienky, pričom tieto zmeny nemajú vplyv na už uzavreté zmluvné vzťahy. O platnosti a účinnosti zmenených Všeobecných obchodných podmienok je Prevádzkovateľ povinný informovať prostredníctvom portálu Cajocky.sk tak, že uvedie presný dátum ich účinnosti.
 7. Objednávateľ nemá právo obsah portálu Cajocky.sk kopírovať, meniť, šíriť alebo iným spôsobom s ním nakladať za účelom komerčného využitia. Prvá veta tohto odseku sa nevzťahuje na inzerát Objednávateľa, s ktorým je Objednávateľ oprávnený nakladať spôsobom a v medziach bližšie upravených v Článku V.
 8. Objednávateľ vyhlasuje a súhlasí, že Prevádzkovateľ má v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právo Objednávateľovi zasielať e-mailové správy, týkajúce sa noviniek a aktualít portálu Cajocky.sk ako aj iných informácií týkajúcich sa služieb, ktoré poskytuje portál Cajocky.sk.

Článok IX.

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje spôsobom ustanoveným v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v jeho medziach.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje tak, aby základné práva a slobody dotknutých osôb neboli porušované.
 3. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov závisí od vzťahu portálu Cajocky.sk a dotknutej osoby, teda či sa jedná o:
  • Návštevu portálu,
  • vytvorenie užívateľského účtu,
  • pridanie inzerátu,
  • objednávku služby, ktorú poskytuje portál Cajocky.sk.
 4. V prípade podľa Článku IX., odsek 3, písm. a., je rozsah spracovania osobných údajov:
  • IP adresa,
  • dátum trvania,
  • doba trvania návštevy,
  • typ prehliadača,
  • nastavenie prehliadača,
  • operačný systém.
 5. Účelom týchto údajov je výlučne štatistika.
 6. V prípade podľa Článku IX., odsek 3, písm.b, je rozsah spracovania osobných údajov:
  • Telefónne číslo,
  • prihlasovacie údaje,
  • e- mailová adresa.
 7. Účel spracovania osobných údajov:
  • Evidencia osôb registrovaných na portáli Cajocky.sk,
  • evidencia inzerátov z dôvodu možnej reklamácie,
  • zasielanie údajov o novinkách a aktualitách portálu Cajocky.sk,
  • informácie súvisiace s prevádzkou služieb.
  • V prípade podľa Článku IX., odsek 3, písm. c., je rozsah spracovania osobných údajov:
  • Osobné údaje (údaje, ktoré obsahuje formulár potrebný na vytvorenie inzerátu) bližšie upravené v Článku II, odseky 4 a 5.
 8. Účel spracovania osobných údajov:
  • Pridanie inzerátu,
  • uverejnenie inzerátu.
  • V prípade podľa Článku IX., odsek 3, písm. d., je rozsah spracovania osobných údajov:
  • Meno,
  • priezvisko,
  • adresa
 9. Účel spracovania osobných údajov:
  • Vystavenie daňového dokladu (faktúra), v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, §71 ods.2 písm.b).
 10. Užívateľ v prípade registrácie vyhlasuje a potvrdzuje, že ním uvedené údaje sú presné a pravdivé.
 11. Objednávateľ vyplnením formuláru a následného pridania inzerátu, čo zahŕňa aj úhradu ceny za túto službu, ktorú poskytuje portál Cajocky.sk vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 12. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú, pričom je možné ho odvolať prostredníctvom e-mailovej správy, adresovanej Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu: admin@cajocky.sk
 13. Objednávateľ má právo na informácie ohľadom údajov, ktoré o ňom spracúva Prevádzkovateľ.
 14. Objednávateľ má právo žiadať nápravu alebo zmenu jeho užívateľského účtu, alebo iných údajov, ktoré v súvislosti s inzerátom uviedol. Právo Objednávateľa sa vzťahuje aj na výmaz vyššie uvedených údajov, pričom po vymazaní údajov nemusí byť možné poskytovanie určitej služby.
 15. Na základe e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu: admin@cajocky.sk, je Objednávateľ od Prevádzkovateľa oprávnený požadovať:
  • Potvrdenie o údajoch, ktoré sú o ňom spracúvané,
  • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov Prevádzkovateľa, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,
  • zdroj takto získaných údajov a ich zoznam,
  • likvidáciu osobných údajov, pokiaľ účel spracúvania vypršal,
  • likvidáciu osobných údajov, pokiaľ došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie osobných údajov, pokiaľ Objednávateľ udelený súhlas odvolal.

Článok X.

Reklamačné podmienky

 1. Objednávateľ ma právo reklamácie chyby alebo inej vady, pokiaľ táto chyba alebo vada vznikli v súvislosti so službami, ktoré poskytuje portál Cajocky.sk.
 2. Chybou prevádzkovateľa sa rozumie:
  • Nefunkčnosť služby, ktorú poskytuje portál Cajocky.sk,
  • problémy s úhradou za službu, ktorú poskytuje portál Cajocky.sk.
 3. Lehota, v ktorej je Objednávateľ povinný uplatniť reklamáciu chyby alebo inej vady, je 15 dní odo dňa, kedy Objednávateľ túto chybu alebo inú vadu zistil alebo zistiť mohol. Možnosť uplatniť reklamáciu má Objednávateľ prostredníctvom e- mailovej správy na adresu admin@cajocky.sk
 4. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu v lehote 15 dní, pričom lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia e-maiovej správy od Objednávateľa.
 5. Z chyby alebo vady, spôsobenej výlučne Prevádzkovateľom, má Objednávateľ právo požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z celkovej ceny. Rozsah náhrady a zľavy vyplýva z dohody medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom upravujú Všeobecné obchodné podmienky, s ktorými sa má Objednávateľ možnosť oboznámiť ešte pred zakúpením služby, poskytovanej portálom Cajocky.sk.
 2. Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom, ktoré neupravujú Všeobecné obchodné podmienky, sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom, ktoré vznikli na základe osobitnej zmluvy, majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28.02.2016

Na stránkach cajocky.sk nájdete zoznam služieb zameraných na rôzne masáčne ponuky, dlhodobé masážne kontakty, dievčatá a spoločníčky, intímne, príjemné a senzuálne masáže, tantra a nuru masáže zo Slovenska. Všetky profily dievčat sú overené a ich masážne služby uspokoja každého muža. Nechajte sa rozmaznávať a splňte si najtajnejšie sny, túžby na niektorom z masáčných salónov.