Hore

BEST of hu HU - cz CZ - at AT - pl PL

Slovenské sex priváty a sex ponuky

MilfDámaLilu

Offline
Prsia Veľkosť 5 (E)
42 rokov, Bratislavský kraj / Bratislava - Petržalka

+421 948 413 877

Chcete istotu, že dostanete toto dievča?
V telefóne oznámte, že voláte z Čajočky.sk

Informácie:

Privát
Ryšavá
Veľkosť 5 (E)
Nie
163 cm
Pravideľná
Áno
Áno
59 kg

Služby:

 • Orálny sex
 • Striptíz
 • Erotická masáž
 • Tantra masáže
 • Drsný sex
 • SM, BDSM, DOMINA
 • Tantra masáž
 • Masáž prostaty.
 • Strap-On
 • Perličková a reflexná masáž chodidiel-ako doplnok
 • HOT STONES
 • BODY TO BODY

Sadzby:

60 €
100 €
200 €

Kontaktné informácie:

Bratislavský
Bratislava - Petržalka

Jazyky:

Základná
Základná
Základná

O mne:

WWW.EROTICKA-MASAZ.SK-všetky info(súkromná web site)
Rada Vás uvítam v mojom KLIMATIZOVANOM čistom bytíku, kde sa schladíš, aby si sa na konci ocitnúť " v nebi" Na všetky masáže ktoré mám v pomuke-HTTP://EROTICKA-MASAZ. SK/BLOG- Ti viem poskytnúť primeranú zľavu. Stránka JE MOJA SÚKROMNÁ, na nej som ja-NIE SOM PODNIK. Objednať sa môžeš aj vopred pár hodn, či dní. minimálne však 1hodinu vopred. OBJEDNáVKY LEN TELEFONICKY-NIE SMS! Ujasni si čo očakávaš-doporučujem PREČÍTAJ SI MOJU STRÁNKU-overíš si profesionalitu-vytváram ju sama. Erotická tantra nie je o budhoch, nádherne vyzerajúcich mladých masérkach ani o nedotknuteľnosti masérky, ani o luxusných priestoroch, ale o RELAXE a POCITOCH PRI DOTYKOCH-Dotyky sú cielené, nesmie to byť len bezduché hladkanie. Zapájam znalosti erotogénnych zon a akupresúrnych bodov na zvýšenie rozkoše.
Diskrétnosť, zdravie a garancia stretnutia NÁS DVOCH bez prítomnosti neželaných očí GARANTUJEM.. Foto - 08/2019-dopísala som len text Prvoplánovo sex neponúkam-nevylučujem ho-môže sa pritrafiť všeličo. A Keď náhodou-tak výlučne s ochranou( Vopred môžeš vylúčiť intímnejšie praktiky-rešpektujem plne Vaše priania). OBJEDNAŤ sa môžeš vopred aj pár hodín, či dní ( potom si to potvrdíme-samozrejme) Počet vrcholov je neobmedzený-i keď obyčajne stačí jeden ale MEGAORGAZMUS. Ak sa nedovoláte- Na zmysluplné sms odpoviem-hneď ako budem môcťVŚETKY INFO SÚ NA MOJEJ STRÁNKE.
Odporúčam: Mix masáží=130€/90min
Po otvorení dverí Ťa čakám pekne upravená, v erotickom prádielku a kostýme, či šatách, podväzkoch a vysokých opätkoch. V kľude si môžeme dať čajík, kávičku, porozprávať sa pri relaxačnej hudbe. Na detailné upresnenie Tvojich predstáv máš čas. Tento môj program nie je striktne vymedzený tým, čo ja si na Teba vymyslím. Aj Ty môžeš popustiť uzdu svojej fantázii a prípadne mi ju môžeš predostrieť. /Či to chceš nechať na mňa? / Začnem si Ťa pomaličky vyzliekať, spolu sa môžeme osprchovať i keď ja už budem okúpaná a nedočkavá ne Teba. Jemnými ťahmi Ťa začnem masírovať prírodným olejčekom bez vône.. Z jemnej a intenzívnej tantry, postupne prejdem do nuru masáže / masáž celým telom- olejová/prsiami, rukami, celým telom Ťa budem rozmaznávať dotykmi a kĺzavými pohybmi, až Ťa nabudím k rozkoši. Keď Ťa otočím už bude Tvoj poklad v pozore a začína nebeské vzrušenie, ktoré budem predlžovať toľko ako sa len dá. Ak to už nebudeš vedieť vydržať, môžeš sa zapojiť a čo bude potom? To sa vyvinie samo od seba. Ak budeš blažený v nečinnosti, nič a nikto Ťa nebude nútiť sa čo i len pohnúť, všetko spravím za Teba. Na konci môžeš očakávať prudký výbuch gejzíru, ktorý usmerníme želaným smerom. Ak sa budeš chcieť zapojiť-nie som proti.
Za dotyky na telo nie sú príplatky. Ty sa ochudobňuješ o pocity, ktoré v stave pasivity dosahuješ a ktoré vedú k celotelovému orgazmu. Pokiaľ vyvíjaš energiu smerom ku mne-nebudeš mať z masáže taký koncový zážitok ako by si mohol mať. ( neplatí to však na všetkých mužov) Porozmýšľaj, čo odo mňa očakávaš a pokúsim sa ti vyhovieť. Mám množstvo alternatív, kde nemusíš byť pasívny ( vzájomná Tantra, Vzájomná Nuru, Vzájomná masáž-napr.. )ktoré ti viem ponúknuť a aj Ťa do nich "zasvätiť". Všetci solídni gentlemani od 18 bez vekového obmedzenia sú vítaní.
SOM Skúsená MASÉRKA S LICENCIOU NA KLASICKÉ MASÁŽE, TANTRA MASÁŽE, THAJSKÉ MASÁŽE a s množstvom iných masérskych certifikátov a dlhoročnou praxou. Študovala som najmä v zahraničí. Znalosť anatómie a akupresúrnych bodov, citlivých zón sa nedá naučiť len skúsenosťou a aj tých mám veľa.
Tantra masáž je najmä hlboko intímna a diskrétna záležitosť. Výmena pocitov a energií medzi dvoma ľuďmi, nie "skupinová párty". Dynamická, nežná, živelná, až živočíšna či vzájomná-záleží na povahe, psychickom rozpoložení klienta a na dohode. Rozkoš pocítiš mojimi šikovnými rukami, či telom ( NURU) nie je treba nič iné, verím, že ak máš rád nežné dotyky, budeš sa rozplývať blaženosťou.
Vnímavými dotykmi Ťa privediem do nebeského relaxu. Máš toľko možností, ako nikde. MOJE Programy SÚ EROTICKY-až SEXUÁLNE LADENÉ s burácajúcim HAPPY-ENDOM podľa výberu doplnené o terapeutickú masáž, reflexnú masáž chodidiel s perličkovým kúpeľom. Každá masáž môže byť s dotykmi na telo.
Výber z ponuky:
1/ 90min. program Mix masáží- z každého rožka-troška Použité sú v jednej masáži prvky Tantra, nuru, erotickej celým telom, prsiami rukami, + mega orgazmus ak chceš i terapeutická na uvoľnenie stuhnutých svalov=130€ ( Happy end-koľko a ako chceš)
2/1h-erotická masáž + happy end - 100€
3/Royal massage - 2h-Prvky Tantra spojené s nuru a empatickými trikmi na zvýšenie rozkoše, perličková kúpeľ chodidiel, lávové kamene + happy end
4/Masáž pre náročných - 2 hodiny +++cca 200€-program dohodou
5/Krátka masáž intímnych partií 30min = 60€-nie je to "honka"- ale aj tak to nerobím rada. Rada poskytujem KOMPLET SERVIS.
Počet vrcholov neobmedzený dotyky SLIZNÍC nedovolím. ( zdravie na 1.mieste)Parkovisko všade vôkol bezplatné. Bus - 95.99, el - 1, Farského.

translated by google translator- german not speaking, English beginner talk but not at as high a level as a perfect translation of the texts would require.
I speak a little French and Russian (Czech, Slovak)
WWW.EROTICKA-MASAZ.SK-all info (private web site)
I would like to welcome you to my AIR CONDITIONER, where you will cool down to find yourself "in heaven" at the end. SK / BLOG- I can provide you with a reasonable discount. The site is MY PRIVATE, I am NOT A COMPANY. You can also order a few days or days in advance. at least 1 hour in advance. ONLY TELEPHONE-NO SMS ORDERS! Make it clear what you expect - I recommend READ MY PAGE-you will verify professionalism-I create it myself. Erotic tantra is not about buildings, beautifully looking young masseuses, about the untouchability of the masseuse, or about the luxurious spaces, but about RELAX and FEELING IN TOUCH-TOUCH are targeted, not just mindless smoothing. I engage in the knowledge of erogenous zones and acupressure points to increase pleasure.
Confidentiality, Health, and Meeting Guarantee US TWO without the presence of unwanted eyes WE GUARANTEE .. Photo - 06/2019-I just wrote the text. Planet sex I don't offer I don't exclude it - it can get all kinds of things. And when by chance-so exclusively with protection (You can exclude more intimate practices in advance - I respect your wishes fully). You can ORDER a few hours or days in advance (then we will confirm it - of course) The number of peaks is unlimited - although usually, one but MEGAORGAZMUS is enough. If you do not answer - I will respond to a meaningful SMS-as soon as I can ALL INFO TO MY PAGE.
I recommend: Mix massage = 130 € / 90min
After opening the door I am waiting for you nicely decorated, in erotic lingerie and costume, or dresses, garters and high heels. In peace, we can give tea, coffee, talk with relaxing music. You have time to specify your ideas in detail. This program is not strictly limited to what I think of you. You can also let go of your imagination and eventually you can give it to me. Whether you want to leave it to me? / I will start to take you off slowly, and we can take a shower together, even though I will be pampered and impatient not by you. With gentle strokes, I will begin to massage you with a natural oil without fragrance. From gentle and intense tantra, I gradually go to Nuru massage / whole body massage - oil/breasts, hands, the whole body will pamper you with touches and sliding movements until I excite you. When I turn you, your treasure will be on the lookout and the heavenly excitement begins, which will lengthen as much as possible. If you can't stand it anymore, you can get involved and what happens next? This will develop by itself. If you are blissful, nothing and no one will force you to move, I'll do everything for you. In the end, you can expect a violent explosion of the geyser that will guide you in the desired direction. If you want to get involved, I'm not.
There are no surcharges for touching the body. You are deprived of the feelings that you get in the state of passivity and that lead to the whole body orgasm. If you are developing energy towards me, you will not have the ultimate experience of the massage as you might have. (but not to all men) Think about what you expect me to do and try to satisfy you. I have a number of alternatives where you don't have to be passive (mutual Tantra, Mutual Nuru, Mutual Massage-eg.) That I can offer to you and "dedicate you" to them. All solid gentlemen from 18 without age limit are welcome.
SOM Experienced Masseuse with LICENSE for CLASSIC MASSAGE, TANTRA MASSAGE, THAI MASSAGE and many other massage certificates and years of experience. I studied mainly abroad. Knowledge of anatomy and acupressure points, sensitive zones cannot be learned only by experience and I have a lot of them.
Tantra massage is especially deeply intimate and discreet. Exchanging feelings and energies between two people, not a "group party". Dynamic, gentle, spontaneous, or animal-dependent depends on nature, mental state of the client, and agreement. The pleasure you feel with my handy hands, or the body (NURU) is nothing else, I believe that if you like a gentle touch, you will melt with bliss.
I will bring you into heavenly relaxation with sensible touches. You have as many options as nowhere. MY Programs are EROTICALLY TO SEXUAL TOUGH with a roaring HAPPY-ENDOM of choice, complemented by therapeutic massage, reflexology foot massage with pearl bath. Each massage can be touched by the body.
Choose from:
1 / 90min. Mix Massage program - from each roll-tee Used in one massage elements Tantra, Nuru, erotic whole body, breasts hands, + mega orgasm if you want therapeutic to relax stiff muscles = 130 € (Happy end-how and how do you want)
2 / 1h-erotic massage + happy end - 100 €
3 / Royal massage - 2h-Elements of Tantra associated with Nuru and empathic tricks to increase pleasure, bubble bath feet, lava stones + happy end
4 / Massage for demanding - 2 hours +++ about 200 € -program by agreement
I will not allow the unlimited number of vertices to touch. (health at the 1st place) Free parking everywhere.bus and tram stop 95.99, El - 1, Farskeho

Hodnotenie:

11
5,4 / 6
Zobraziť ďalšie komentáre

Na erotických stránkach cajocky.sk nájdete sex priváty, sex ponuky, erotické služby, erotické kontakty, dievčatá a spoločníčky, intímne, erotické a senzuálne masáže, tantra a nuru masáže zo Slovenska. Všetky profily dievčat sú overené a ich erotické služby uspokoja každého muža. Nechajte sa rozmaznávať a splňte si najtajnejšie sny, túžby na niektorom zo sex privátov.

You need discreet and safe Taxi ??? Call 0902 300 600.